Baanreglement Zaanse Golf Club

Toepasselijkheid

 • Dit reglement is van toepassing op een ieder die de golfbaan , de oefenfaciliteiten, de parkeerplaats en de gebouwen eigendom van Ironwoods Exploitatie B.V., waarop gevestigd is de Vereniging Zaanse Golf Club, betreedt.

Openingstijden

 • De golfbaan is geopend van zonsopgang tot zonsondergang;
 • De golfbaan kan geheel of gedeeltelijk worden gesloten door het golfbaan-management in verband met weers- of terreinomstandigheden, wedstrijden, evenementen, speciale feestdagen of gebruik door derden;
 • Als de baan gesloten is, staat dat vermeld op de website zaansegolfclub.nl;
 • Het clubhuis, receptie en de driving range met oefenfaciliteiten, zijn geopend op de tijden als vermeld op de website: zaansegolfclub.nl;
 • De parkeerplaats is altijd geopend;
 • Het is verboden om buiten de openingstijden de golfbaan, de driving range met oefenfaciliteiten en het clubhuis te betreden, uitgezonderd zijn vergaderingen en horeca activiteiten.

Speelrecht

 • Geldt voor leden van de Zaanse Golf Club, greenfeespelers, competitiespelers, cursisten van de golfpro’s werkzaam op de Zaanse, alsmede houders van een door een pro van de Zaanse Golfschool geautoriseerd baanpermissiebewijs van NGF of NVG, mits zij spelen onder begeleiding van een speler die in het bezit is van een NGF clubhandicap;
 • Houders van een zgn. Goldcard, golfpro’s en anderen die in het bezit zijn van een door de NGF uitgegeven algemene speelkaart dienen deze te tonen voor het verkrijgen van een greenfeekaart;
 • Spelen op de baan is voor eigen risico. Ironwoods Exploitatie B.V. en/of de Zaanse Golf Club en alle daaraan verbonden personen en personeelsleden zijn niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, schade aan eigendommen, verwondingen etc. Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan, en/of in huur van, en/of anderszins in gebruik zijnde, door de gebruiker worden beschadigd, is deze gehouden de toegebrachte schade te vergoeden aan de Vennootschap of de Vereniging;
 • Iedere speler dient een geldig toegangsbewijs ( ZGC ledenkaart, spelerskaart van de Vennootschap of greenfeekaart) zichtbaar aan de eigen golftas te dragen;
 • Iedere speler dient zichzelf te kunnen identificeren met een NGF lidmaatschapspas of een geldig ID bewijs;
 • Niet-spelende personen, zoals caddies, hebben alleen toegang tot de baan als zij meelopen met een speler;
 • Indien bij wedstrijden publiek wordt toegestaan, zullen afzonderlijke gedragsregels worden vastgesteld;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op de baan en oefenfaciliteiten op het golfcomplex.

Reserveringsprocedure

 • Via de website of bij de receptie;
 • Alle spelers zijn verplicht een starttijd te reserveren;
 • Reserveren kan maximaal 14 dagen voor de starttijd plaatsvinden;
 • Er kan per dag 1 reservering gemaakt worden, meerdere flights reserveren is mogelijk maar dan moeten alle namen van spelers ingevuld worden;
 • Pas als de gereserveerde starttijd verstreken is kan er opnieuw een reservering gemaakt worden;
 • Iedere speler van de golfbaan dient zich aan te melden bij de receptie.
 • Wedstrijdspelers melden zich bij de wedstrijdleiding;
 • Voor en na de openingstijden van het clubhuis dienen leden de voor hun gereserveerde scorekaart uit de daarvoor bestemde bak buiten bij de ingang van het gebouw te halen. Bij een gesloten receptie, waarbij het clubhuis geopend is, moeten leden zich aanmelden via de terminal in de hal;
 • Bij een gesloten receptie, waarbij het clubhuis geopend is, moeten greenfeespelers zich melden voor hun starttijd in het restaurant. Hier krijgen zij hun startbewijs en moeten aldaar afrekenen.

Annulering reservering en gevolgen “no-show”

 • Indien een speler voorziet dat hij niet op de gereserveerde starttijd een ronde; gaat spelen, dient hij/zij deze annulering zo spoedig mogelijk via de website minimaal 24 uur van te voren af te melden of telefonisch door te geven aan de receptie;
 • Het afbreken van een 18 holes reservering na het spelen van 9 holes wordt direct gemeld bij de marshal of receptie;
 • Van een “no-show” is sprake als een speler zich niet op de gereserveerde starttijd heeft gemeld, te laat annuleert, het afbreken niet meldt of voor of na de openingstijden van het clubhuis zijn kaart niet heeft afgehaald;
 • Een No Show benadeelt de mede clubleden/gasten, derhalve wordt een “no-show” door de receptie geregistreerd;
 • Bij een herhaalde “no-show” kunnen aan de speler sancties worden opgelegd.

Startregeling

 • De speler dient minimaal 10 minuten voor de gereserveerde starttijd op de tee aanwezig te zijn. Anders verliest de speler het recht om op gereserveerde starttijd af te slaan;
 • De starttijd bepaalt de volgorde op de afslagplaats;
 • Bij wedstrijden wordt de startvolgorde bepaald door de wedstrijdleiding;
 • De receptie en marshals kunnen bij calamiteiten ,indien nodig , de startvolgorde aanpassen;
 • Wanneer een 18-holer op hole 10 aankomt, dan is hij een doorloper, het kan zijn dat er dan een startflight staat. De doorloper heeft dan voorrang. De startflight kan daarna starten want hij/zij hoeft maar één doorloper voor te laten gaan;
 • De startflight mag echter pas starten als het zijn/haar gereserveerde tijd is;
 • Op hole 10 kan uitsluitend gestart worden op aangeven van de receptiemedewerker;
 • Indien de baanbezetting en de situatie het toelaat, mag een marshal een flight op hole 10 laten starten.

Speelsnelheid, hoffelijkheid en veiligheid

 • Gestart wordt op hole 1, tenzij de marshal andere aanwijzingen geeft;
 • De marshals zijn bevoegd toe te zien op handhaving van het baanreglement;
 • Aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd;
 • Bij drukte in de baan kan de marshal naar eigen inzicht beslissen of flights worden samengevoegd of gesplitst, dan wel moeten doorspelen op een andere hole. Dit geldt niet bij wedstrijden en voor spelers die aantoonbaar een qualifying ronde spelen;
 • Op de golfbaan gelden de laatst vastgestelde golf- en etiquetteregels en wel de Nederlandse vertaling door de NGF van de “rules of golf” als vastgesteld door de R&A;
 • Daarnaast gelden de local rules van Golfbaan die op de scorekaart vermeld staan en tijdelijke local rules die op publicatieborden en de website bekend zijn gemaakt;
 • Overigens dienen alle bezoekers aan de golfbaan, het restaurant en het golfbaancomplex zich te houden aan de geschreven en ongeschreven normen van veiligheid en fatsoen;
 • Het spelen in een flight met meer dan vier personen is niet toegestaan;
 • Houd rekening met andere spelers en speel zonder onnodig oponthoud. De richtlijn voor een ronde van 18 holes op deze baan is 3 uur en 30 minuten voor een tweebal en 4 uur voor een driebal  en vierbal;
 • Laat een achteropkomende partij , ongeacht de samenstelling van de flight, door zodra uw partij naar een bal zoekt en het er naar uitziet dat deze niet onmiddellijk zal worden teruggevonden; de “3”-minutenregeling heeft betrekking op het zoeken, niet op het doorlaten;
 • Wanneer er een hele hole voor u leeg is, dient u achterop komende, snellere, flights door te laten;
 • Wacht met slaan totdat u zeker weet dat spelers vóór u buiten bereik zijn;
 • Niet afslaan op hole 6 indien zich op de naastgelegen Zuiderweg verkeer bevindt binnen 150 m van de afslagplaats;
 • Spelers op de afslagplaats van hole 9 dienen spelers die komen van hole 14 op weg naar de afslag van hole 15, voor te laten gaan;
 • Spelers op de afslag van hole 11 hebben voorrang op degenen die van hole 10 komen;
 • Op hole 17 mag pas worden afgeslagen als de spelers van hole 18 zich op de betreffende afslagplaats bevinden;
 • Greenkeepers hebben altijd voorrang. Men dient te wachten met verder spelen tot dezen daartoe een teken hebben gegeven;
 • In geval van beginnend of dreigend noodweer geldt het volgende:
  • bij 3 korte signalen de baan zo spoedig mogelijk verlaten;
  • bij 1 lang signaal kan worden verder gespeeld;
  • bij 2 lange signalen wordt een op dat moment gehouden wedstrijd afgelast.

Zorg voor de baan

 • Elke speler is verplicht bij het betreden van een green een pitchfork bij zich te hebben;
 • Pitchmarks moeten worden gerepareerd;
 • Plaggen moeten worden teruggelegd en stevig worden aangestampt;
 • Geen oefenswings maken op de afslagplaatsen;
 • Bunkers na betreding altijd aanharken en de harken terugplaatsen in de houders;
 • Ground under repair zo min mogelijk betreden en er niet uit spelen.
 • Afval, zoals papier, sigarettenpeuken, lege flesjes et cetera deponeren in de afvalbakken bij de tees;
 • Het betreden van het riet en/of het spelen van een bal vanuit het riet in een waterhindernis IS NIET TOEGESTAAN. Het riet beschermt de oevers tegen afslag. NB Indien leden of de marshal vaststellen dat deze regel bij herhaling wordt overtreden heeft de marshal de bevoegdheid de betrokkene te verbieden verder te spelen;
 • In het broedseizoen is het verboden de waterhindernis aan de rechterkant van hole 14 te betreden. Dit wordt aangegeven op het mededelingenbord bij afslag 1 en door middel van een bord bij de betreffende waterhindernis;
 • Bij gebruik van de afslagplaatsen op de dijk (2, 3, 10, 11 en 12) moet een speler die een buggy gebruikt, die beneden aan de helling zetten; buggy’s mogen niet op de dijk komen;
 • Rijd nooit met uw buggy of trolley over greens, tees, tussen de bunkers en de greens, op de foregreens en aprons. Rijd met uw buggy zoveel mogelijk op de daarvoor bestemde paden en vermijd natte plekken.

  -NB. Indien leden of de marshal constateren dat deze regel bij herhaling wordt overtreden heeft de marshal de bevoegdheid de betrokkene te verbieden verder te spelen;

 • Het gebruik van de buggy is op eigen risico;
 • Wanneer sprake is van wintergreens, is het verboden op de zomergreens te spelen;

Op het mededelingenbord en op de website zal worden aangegeven wanneer trolleys zonder zgn. winterbanden niet meer zijn toegestaan.

Oefenen

 • Het oefenen is uitsluitend toegestaan op de drivingrange en de puttinggreen;
 • Oefenen dient zodanig te geschieden dat de professionals hiervan tijdens het lesgeven geen hinder ondervinden;
 • Ook op de puttinggreen is men verplicht (zijn/haar) pitchmarks te herstellen;
 • Ook de oefenbunkers na gebruik aanharken;

Kleding en uitrusting

 • Iedere bezoeker en speler wordt geacht zich te houden aan de algemeen geldende regels voor fatsoenlijke kleding. Zie hiervoor de afbeeldingen in de kleedkamers en in de hal van het clubhuis. Het dragen van joggingpakken, trainingsbroeken of aanstootgevende kleding wordt niet toegestaan;
 • Het gebruik in de baan van driving range ballen of floating ballen is niet toegestaan;
 • Het gebruik van een mobiele telefoon in de baan is slechts toegestaan voor noodgevallen. Spelers dienen de telefoon tijdens het spelen van de ronde op trilstand te zetten;
 • Gebruikers van de gratis WiFi-service wordt verzocht zich te houden aan de algemeen geldende “fair use” normen.
 
Wijdewormer, 1 april 2021

Local Rules op de Zaanse

 • Buiten de baan is gemarkeerd met witte lijnen/witte palen/palen met witte kop of hekken met witte koppen;
 • Palen in de hindernissen, anders dan die de hindernis markeren, zijn vaste obstakels;
 • Grond in bewerking wordt gedefinieerd door elk gebied dat is omgeven door een witte lijn en/of blauwe paaltjes. Indien er sprake is van een belemmering door GUR, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b;
 • Aangepaalde bomen en boomspiegels die bedekt zijn met steentjes of gravel zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van een belemmering mag de speler deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1.
 • Als de bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gekruist op hole 2 links van de fairway, hole 3 links van de fairway, hole 10 rechts van de fairway en hole 11 rechts van de fairway, mag de speler, als extra mogelijkheid met bijtelling van een strafslag, een bal droppen aan de overkant van de hindernis. Zie voorbeeld plaatselijke regel B-2.1 over bijzonderheden waar te droppen.
Straf voor overtreding van een local rule: algemene straf.
 

Plaatsingsregel bij qualifying omstandigheden

Het is de ReHaCo gebleken dat er door commissies verschillend wordt gedacht wordt over plaatsen in de baan onder qualifying condities. 
Onderstaand de regels voor plaatsen in de baan onder qualifying condities:
 • De baan dient qualifying te zijn;
 • De plaatsingsregels gelden van 1 november t/m 30 april;
 • De conditie van de baan moet zodanig zijn dat schoonmaken van de bal fair is;
  (te bepalen door de ReHaCo en/of baanpersoneel)
 • Op hole 1 dient middels een bord aangegevente zijn: “Plaatsen toegestaan”;
 • Plaatsen mag alleen op het kort gemaaide deel door de baan binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats van de bal die voordien gemerkt dient te zijn. De speler mag maar 1 keer plaatsen. (zie appendix 1-4c)
Wanneer er wintertees en wintergreens zijn, staat op de winterkaart een ‘local rule’ die bepaalt hoe er geplaatst mag worden. Vanzelfsprekend onder niet-qualifying condities.
 
Het staat elke commissie vrij om, wanneer niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, plaatsen toe te staan op een manier die zij wil. De ingeleverde kaarten zullen dan echter niet verwerkt worden. Het is verstandig de spelers daar op te wijzen.
 
REHACO, versie april 2019